Regler

Våre vedtekter

VEDTEKTER
for
MOLDE BÅTHAVNLAG A/L 

 
 
§1  NAVN 
 
Båthavnlagets navn er Molde Båthavnlag A/L 
 
 
§2   FORMÅL 
 
Molde Båthavnlag A/L er et andelslag med det formål å bygge ut og drive
småbåthavn i Tøndergårdsfjæra og det som måtte følge av slik virksomhet. 
 
 
§ 3  ANDELSFORHOLD 

 
Andelsbrev kan tildeles både privatpersoner og bedrifter/selskaper (flere brukere). 
Alle som har fått tildelt båtplass og har fullt innbetalt sin eierandel, vil få utstedt et
andelsbrev. Signert og datert andelsbrev skal inneholde bryggeplassering og
størrelse, samt innbetalt beløp.  
 
Prisen for en eierandel i båthavna vil bli fastlagt ved å summere andelsinnskuddet og
kostprisen for en bryggeplass. Satsen for andelsinnskudd fastsettes av årsmøtet,
mens pris for en bryggeplass blir beregnet ut fra prislister fra leverandører av brygger
og utliggere med tillegg av andel av fellesutgifter for montering, fortøyning, landgang
etc. 
 
 
§4  OVERFØRING AV ANDEL 
 
Overføring (salg) av andel med tilhørende båtplass kan kun skje gjennom
Båthavnlaget. Overføring av båtplassen til ny andelseier vil først bli effektiv etter at
ny eier har innbetalt sin eierandel fullt ut. Det benyttes den enhver tids gjeldene
prisliste og fordelingsnøkkel fastsettes av årsmøtet. Andel kan fritt overføres til
slektning i rett opp- eller nedadstigende linje. For andelshavere som ikke har foreldre
eller barn, kan overføring skje til annen arving etter arveloven eller testamente. For
overføring til slektning etter denne bestemmelsen betales et administrasjonsgebyr.
Nausteiere som har båtplass langs A-bryggen, kan overføre/selge sine
båtplasser/naust fritt, men plikter å informere båthavnlaget om eierskifte. 
 
 
§5  BÅTPLASS m.v. 
 
Andelseiere og medlemmer i båthavnlaget kan bruke båthavnlagets
fellesinstallasjoner. Båter som tilhører andelseierne, skal ha kjennemerke (reg. nr.,
navn, etc.). Ved bytte av båt plikter båteierne uoppfordret å innrapportere båtens nye
kjennemerke til båthavnlaget.
 
Endring av båtplassens størrelse eller bytte av båtplass mellom andelseierne kan
kun skje gjennom båthavnlaget. Ved bytte til større båtplass betales et mellomlegg
som tilsvarer differansen mellom enhver tids gjeldene prisliste. 
Ved bytte til mindre båtplass overføres differansen mellom enhver tids gjeldene
prisliste til båtplasseieren.
 
Styret kan pålegge andelseierne å flytte til en annen båtplass hvis dette blir
nødvendig for å oppnå optimal utnyttelse av båthavna. Andelseiere som blir berørt
av en eventuell flytting, vil få tilbud om ny båtplass med tilsvarende størrelse. Ved
alle endringer skal nytt andelsbrev utstedes.
 
Nausteiere eier 129,8 m langs A-bryggen. Forholdet vedrørende Fuglset
Nausteierlag er regulert i egen avtale mellom Båthavnlaget og Naustlaget.
 
Andelseiere som ønsker å selge, bytte, leie eller leie ut båtplass, registrerer seg på
venteliste som administreres av Båthavnlaget. Datoen for registrert innmelding
legges til grunn for plasseringen på ventelisten. 
 
 
§6  UTLEIE AV BÅTPLASSER 
 
Andelseiere har rett til å leie ut sin båtplass. Utleien skal skje i henhold til utleieregler
som fastsettes av årsmøtet.  
 
 
§7  HAVNEREGLEMENT. ORDENSREGLER 
 
Andelseiere i båthavnlaget forplikter seg til å følge de til enhver tid gjeldende ordens-
og havnereglement. Andelseieren kan miste sitt medlemskap i Molde Båthavnlag A/L
dersom anvisninger fra havnesjefen eller styret blir neglisjert eller at båthavnas
vedtatte reglement ikke blir etterlevd.
 
De som leier båtplass i havna, jf. § 6, plikter på tilsvarende måte å følge
Båthavnlagets til enhver tid gjeldende ordens- og havnereglement. 
 
 
§8  ÅRSAVGIFT 
 
Båtplasseierne betaler en årlig avgift til dekning av drift og vedlikehold av anlegget,
samt administrasjon og kapitalkostnader. 
 Vedtatt på ekstraordinær generalforsamling

Årsavgiften skal godkjennes av årsmøtet. Båtplasseiere som er strømkunder, betaler
etter avlest strømforbruk. I tillegg betales en årsavgift til dekning av
vedlikeholdsutgifter. 
 
 
§9  MEDLEMMER MED BEGRENSEDE RETTIGHETER  
 
Personer eller selskap som ønsker å bli medlem i Båthavnlaget, skal registreres på
medlemsliste mot innbetaling av medlemsavgift. Medlemsavgiften fastsettes av
årsmøtet. Medlemmer som ønsker å bli andelseier i Båthavnlaget, skal registreres på
venteliste mot innbetaling av gebyr. Datoen for registrert innbetaling av dette gebyret
legges til grunn for plasseringen på ventelisten for kjøp og leie av båtplass. Gebyret
fastsettes av årsmøtet.   
 
 
§10  STYRE 
 
Styret består av fem medlemmer. 
 
Styret skal:
a) Lede driften av båthavnlaget i samsvar med retningslinjer vedtatt på årsmøtet,
    og sørge for god forvaltning av Båthavnlaget.
b) Utarbeide reglement og forvalte disse. Nye reglement legges frem for årsmøtet
    til godkjenning.
c) Forestå utbygging av båthavna etter planer, vedtak og retningslinjer som årsmøtet
    har godkjent
d) Sørge for at det blir ført nødvendig tilsyn og vedlikehold av anlegget
e) Sørge for forsvarlig regnskapsførsel og økonomisk planlegging (budsjett)
f) Fremlegge årsmelding og revidert regnskap for årsmøtet
g) Ivareta båthavnlagets interesser på best mulig måte
 
Styret velger selv nestleder. Styret er beslutningsdyktig når minst tre medlemmer,
hvorav styreleder eller nestleder møter.
 
Styrets leder og ett styremedlem i fellesskap innehar Båthavnlaget signatur og binder
laget utad. 
 
 
 
§11  ÅRSMØTE 
 
Ordinært årsmøte i Båthavnlaget er lagets øverste myndighet. Årsmøtet holdes innen
utgangen av mars hvert år.
 
På det ordinære årsmøtet skal følgende saker behandles:
 
1.  Konstituering
2.  Årsmelding fra styret
3.  Årsregnskap
4.  Fastsettelse av havneavgift for hvert år Vedtatt på ekstraordinær generalforsamling
Dato: .25.03.2010
Side 4 av 5
5.  Budsjett for kommende år
6.  Foreta følgende valg:
a) Velge fem styremedlemmer for to år, hvorav to velges det ene året og tre
velges
    det andre året
b) Velge et 1. og et 2. varamedlem til styret for to år
c) Velge styreleder for et år blant styremedlemmene
d) Velge valgkomiteen på tre medlemmer
e) Velge revisor
7.  Godtgjørelse til styret og revisor
8.  Behandle forslag og saker fremlagt av styret, eller forslag og saker som er
innkommet til styret innen utløpet av det året årsmøtet holdes for. Styret skal gi
uttalelse til slike saker som fremlegges på årsmøtet.
 
I årsmøtet har hver andelseier en stemme. Andelseiere kan gi fullmakt til annet
familiemedlem eller andelseier til å møte og avgi stemme på årsmøtet. Men ingen
kan avgi mer enn to stemmer på årsmøtet.
 
Enhver avstemming avgjøres med vanlig flertall av de avgitte stemmene med unntak
av de under § 12 og § 15 nevnte saker. Ved stemmelikhet ved valg foretas
loddtrekning.
 
Årsmøtet innkalles med 14 dagers varsel, og kunngjøres ved annonse i byens
avis(er) og på båthavnlagets hjemmeside. Ekstraordinært årsmøte holdes når styret
eller flere enn 10 % av andelseierne krever det, og kunngjøres på samme måte som
ordinært årsmøte. 
 
 
§12  VEDTEKTSENDRINGER 
 
Vedtektsendringer krever 2/3 flertall av andelseierne på årsmøtet. Minst halvparten
av andelseierne må være tilstede. Møter ikke så mange, innkalles det til
ekstraordinært årsmøte innen en måned og vedtak er da gyldig med vanlig flertall av
de fremmøtte. Forslag til vedtektsendringer som skal behandles på årsmøtet, skal
sendes ut på høring senest én måned før fristen for å melde saker til årsmøtet
utløper. 
 
 
 
§13  EKSKLUSJON 
 
Andelseier(e) som enkeltvis eller i grupper med overlegg motarbeider båthavnlagets
virksomhet, ved brudd på vedtektene eller ikke følger fastsatte reglement og/eller
motarbeider lagets lovlig valgte organer i dets arbeid med å gjennomføre pålagte
beslutninger fattet av årsmøtet, kan ekskluderes midlertidig eller permanent fra å
være andelseier i Molde Båthavnlag A/L. Andelseieren mister derved også retten til å
eie båtplass i båthavna, jfr. § 5
 
Eksklusjonsvedtak fattes endelig av årsmøte etter begrunnet forslag fra styret. Vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 
 
 
§14  TVISTER. VOLDGIFT 
 
Tvister mellom andelseier og Båthavnlaget skal avgjøres av en voldgiftsnemnd på 3
medlemmer. Hver av partene oppnevner et medlem og sorenskriveren i Romsdal
oppnevner oppmann. Så fremt partene ikke oppnevner sitt medlem innen 14 dager
etter skriftlig varsel, oppnevnes også disse av namsmannen i Molde. 
 
 
§15  OPPLØSNING 
 
Oppløsning av laget behandles på samme måte som vedtektsendringer. Årsmøtet
eller ekstraordinært årsmøte som vedtar oppløsning av laget, kan bestemme
hvorledes det skal forholde seg til lagets eiendom og gjeld. Dette kan også overlates
til siste valgte og fungerende styre som da blir avviklingsstyre. 
 

Her kan du laste ned vedtektene som en "PDF"-fil