Regler

Ordens- og havnereglement

1. Alle som skal ha båt liggende i havna, må være medlemmer i laget. Andelsinnskudd og årlig avgift må være betalt i samsvar med lagets vedtekter. Halv eller hel havneavgift med grense på 30.juni det året medlemmet avslutter sitt medlemsskap, blir belastet eller refundert. 

2. Søknad om medlemskap og båtplass sendes lagets styre, som tildeler båtplasser. Tildelt båtplass kan ikke overdras til andre uten styrets godkjenning.

3. Alle registreringspliktige båter skal være forskriftsmessig registrert og merket.

4. Alle båter som ligger i havna skal ha forsvarlig fortøyning med gummistrekkfisker. Båtene skal være utstyrt med fendere slik at andre båter eller bryggene ikke skades. Skader på båter, brygger eller anlegget for øvrig medfører erstatningsansvar. For større båter kan styret pålegge at det skal være akterfortøyning. Dersom båtplassen ikke benyttes, skal utliggeren bindes sammen.

5. Alle som ferdes i havneområdet plikter å ferdes hensynsfullt og korrekt. Dette gjelder både på sjø og land. Ved ferdsel med båt i havneområdet skal farten maksimalt være 3 knop.

6. Farten på parkeringsområdet skal maksimalt være 30 km/t. Langtidsparkering er ikke tillatt. Kun parkering i forbindelse med båtturer eller annen opphold i havna. Hvis parkeringsplass blir misbrukt kan båthavnlaget fjerne enheten og belaste eieren for utgiftene. Det er heller ikke tillatt å sette fra seg båter, båtutstyr, utfar og lignende

7. Det er strengt forbudt å forurense havneområdet og parkeringsplassen. Vær spesielt oppmerksom på at sløying av fisk i havneområdet er strengt forbudt.

8. All bruk av slippen og nærområdet må avtales med havnesjefen som fastsetter tid.

9. Båthavnlaget er uten ansvar for bruk av båtplasser eller utstyr i havna. Eieren selv er ansvarlig for sin båt. Den enkelte båteier må selv sørge for forsikring av båten sin.

10. Årsmøtet og styret kan delegere myndighet til havnesjefen.

11. Alle som ferdes i havneområdet plikter å rette seg etter de regler og bestemmelser som fastsettes av årsmøtet eller styret. Styret kan inndra båtplass hvis:
a) Ordensreglementet gjentatte ganger blir brutt.
b) Årlige havneavgifter og annen gjeld til båthavnlaget ikke blir betalt.
Slik avgjørelse kan ankes til årsmøtet.

12. Strøm til varme er ikke tillatt uten bruk av strømmåler. Måler kjøpes på havnekontoret. Strøm til opplading rengjøring etc er ok uten måler. Det skal kobles fra etter bruk. Måleren avleses i november måned og resultatet leveres skriftlig på havnekontoret. Dersom det blir nødvendig med purring, blir det ilagt et purregebyr på kr. 500,-